วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

จงอยู่บนโลกนี้เสมือนคนเเปลกหน้า

 ความว่า :  จากท่านอิบนุ อุมัร เราะดิฏิยัลลอฮอันฮุมา  เล่าว่า  :  ท่านรอสูลุลลอฮ   ได้จับไหล่ฉันเเล้ว

กล่าวว่า : " ท่านอยู่บนโลกนี้เสมือนกับว่าท่านเป็นคนเเปลกหน้าหรือคนเดินทาง " เเละ ท่านอิบนุอุมัร

เราะฏิยัลลอฮอันฮุมา ได้กล่าวไว้ว่า : " เมื่อท่านอยู่ในเวลาเย็น ก็จงอย่ารีรอจนถึงเวลาเช้า เเละเมื่อ

ท่านอยู่ในเวลาเช้า ก็จงอย่ารีรอจนถึงเวลาเย็น  เเละจงใช้เวลา ( ประกอบกิจการงานที่ดี ) ในขณะที่ท่าน

มีสุขภาพดี เพื่อยามเจ็บป่วยของท่าน เเละจงใช้เวลา ( ประกอบกิจการงานที่ดี ) ในขณะที่ท่านยังมีชีวิต

อยู่เพื่อความตายของท่าน "
 
                                                          หะดิษบันทึกโดย  อัล-บุคอรีย์หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์

ความว่า :  จากท่านอบู อูร็อยเราะฮ  เราะฏิยัลลอฮอันฮู  เล่าว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮ  กล่าวว่า : " ส่วนหนึ่ง

จากความดีงามสำหรับอิสลามของคนๆ หนึ่ง คือ การที่เขาละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระเกี่ยวข้องกับตัวเขา "  

หะดิษอยู่ในระดับหะสัน
                        
                                                           บันทึกดดยอัต-ตริมิซี  เเละท่านอื่นๆ                 
                             

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

จรรยามารยาทที่ดีงาม

จากท่านอบู ซัร ญุนดุบ อิบนุ ญุนาดะ เเละอบู อับดิรเราะหมาน มุอาซ อิบนุ ญะบัล เราะฏิยัลลอฮอันฮุมา

จากท่านเราะสูลุลอฮ ท่านกล่าวว่า  " ท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม เเละจงตาม

ความชั่ีวด้วยการทำความดีชดใช้ ซึ่งความดีนั้นจะไปลบล้างความชั่วได้ เเละจงปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

มนุษย์ด้วยจรรยามารยาทที่ดีงาม " หะดีษบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ เเละท่านกล่าว่า " หะดีษอยู่ในระดับหะ

สัน " เเละในบางฉบับระบุว่า " หะสันเศาะหี้ห "


วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทำทานให้ทุกๆ ข้อต่อของกระดูก

   ท่านอบูซัร รอดียันลอฮูอัลฮู  เล่าว่าท่านรอซู้ล  ซ.ล  กล่าวว่า ซอดาเกาะ  ( การทำทาน ) เป็นสิ่งจำเป็นในทุกๆเช้า  สำหรับทุกๆข้อกระดูกในร่างกายของเจ้า อย่างไรก็ตาม ทุกๆตัสบีฮเป็นซอดะเกาะ ทุดๆ ตะมี้ด คือการให้ทาน ทุกๆตะลีลคือการให้ทาน ทุกๆ ตักบีรคือการให้ทาน อัมร บินมะรูฟคือการให้ทาน นะฮี อะนิลมุงกัร คือการให้ทาน และสองรอกาอัต ที่เจ้าละหมาดก่อนเวลาเที่ยงนั้น เพียงพอแล้วสำหรับทั้งหมดนั้น  (รายงานโดย มุสลิม)


วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนะนำตัวผู้เขียน

ดิฉัน ชื่อ นางสาว ซัลมา เบ็ญหมาด
ที่อยู่ 27 หมู่2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110