วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

จรรยามารยาทที่ดีงาม

จากท่านอบู ซัร ญุนดุบ อิบนุ ญุนาดะ เเละอบู อับดิรเราะหมาน มุอาซ อิบนุ ญะบัล เราะฏิยัลลอฮอันฮุมา

จากท่านเราะสูลุลอฮ ท่านกล่าวว่า  " ท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม เเละจงตาม

ความชั่ีวด้วยการทำความดีชดใช้ ซึ่งความดีนั้นจะไปลบล้างความชั่วได้ เเละจงปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

มนุษย์ด้วยจรรยามารยาทที่ดีงาม " หะดีษบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ เเละท่านกล่าว่า " หะดีษอยู่ในระดับหะ

สัน " เเละในบางฉบับระบุว่า " หะสันเศาะหี้ห "